Grantový projekt „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně“  CZ.1.04/3.1.03/78.00038

Zefektivnění, rozvoj kvality a dostupnosti sociálních služeb v městě Brně prostřednictvím procesu komunitního plánování jsou hlavní cíle grantového projektu „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně.“. Jedná se o dvouletý projekt, který schválilo Ministerstvo práce a sociálních věcí a jehož realizace začala 1. března 2012 a skončí 28. února 2014.

Realizátorem projektu je Sociální nadační fond města Brna „Domovy potřebných“, který za odborné garance Odboru sociální péče Magistrátu města Brna plní pro svého zřizovatele apartnera projektu, Statutární město Brno, funkci organizátora a koordinátora všech aktivit projektu.  Na podporu plánování sociálních služeb v Brně získal nadační fond finanční podporu ve výši 2 207 350 Kč z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Sociální nadační fond „Domovy potřebných“ realizoval v letech 2005-2007 projekt zacílený na zavedení komunitního plánování sociálních služeb v Brně, jenž byl financován ze Společného regionálního operačního programu. Současný projekt se zaměřuje na kontinuální podporu procesu plánování sociálních služeb v Brně metodou komunitního plánování, jehož cílem je prevence sociálního vyloučení prostřednictvím rozvoje dostupných, kvalitních a efektivních sociálních služeb pro obyvatele města i na posílení místních partnerství a spolupráce mezi NNO poskytujícími sociální služby a městem Brnem i mezi jednotlivými organizacemi navzájem.

K realizaci hlavních cílů projektu směřují následující klíčové aktivity:

1. Podpora a řízení procesů komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) v Brně

 • Pravidelné setkávání Koordinační skupiny KPSS v Brně
 • Pravidelné setkávání 8 pracovních skupin brněnského KPSS dle cílových skupin
 • Zřízení a setkávání 3 nových pracovních skupin, jejichž náplní bude realizace některých opatření formulovaných v  rámci systémových  priorit 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna
 • Metodická supervize procesu plánování

2. Realizace vzdělávacích seminářů

Vzdělávání koordinační skupiny procesu KPSS v Brně

3. Podklady pro 3. komunitní plán 2013 – 2015 a akční plány pro roky 2013 a 2014

 • Vyhodnocení 2. komunitního plánu sociálních služeb pro období 2010 – 2013
 • Výstupy z jednání pracovních skupin
 • Odborná analýza a expertní studie
 • Ekonomická analýza

4. Propojení plánování a financování sociálních služeb v Brně

Aktivita navazuje na realizaci individuálního projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji a na výstupy individuálního projektu MPSV ČR s názvem Podpora procesů v sociálních službách, konkrétně aktivitu Plánování dostupnosti sociálních služeb a efektivní distribuce finančních prostředků na jejich zajištění. Cílem aktivity je aktualizovat pravidla a kritéria při poskytování dotací na sociální služby.

5. 3. komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období 2013 – 2015 a akční plány pro roky 2013 a 2014

 • Návrh 3. komunitního plánu
 • Připomínkovací řízení
 • 3. komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období 2013 – 2015
 • Akční plány pro rok 2013 a 2014

6. Informační aktivity

Cílem je průběžné seznamování veřejnosti s výstupy procesu plánování i s problematikou sociálních služeb obecně. Součástí informačních aktivit bude konference představující 3. Komunitní plán pro období 2013-2015 a Akční plán na rok 2013 konkretizující hlavní záměry rozvoje sociálních služeb v Brně. Informační aktivity projektu přispějí k lepší komunikaci a předávání informací v rámci systému sociálních služeb, k výměně zkušeností a propojení informací mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb a rovněž ke zvyšování povědomí a informovanosti o sociálních službách mezi občany města Brna.

Další informace naleznete také na www.socialnipece.brno.cz