Zpráva o ukončení projektu „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně“

     

V únoru letošního roku skončila realizace grantového projektu „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně“  CZ.1.04/3.1.03/78.00038.

Hlavním výstupem je zpracování v pořadí již 3. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013 – 2015 a Akčních plánů pro roky 2013 a 2014, které byly schváleny orgány města Brna.. Komunitní plán a akční plány byly zpracovány na základě komunitního plánování v souladu s Metodikami pro plánování sociálních služeb a zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

K realizaci tohoto stěžejního výstupu směřovaly klíčové aktivity projektu, k nimž patřily vzdělávací aktivity, pravidelná setkávání koordinační skupiny (KS se setkávala každý měsíc) i pracovních skupin (všech 8 stávajících PS se v průběhu projektu sešly 8x, 3 nové úkolové  PS 4x  po dobu trvání projektu), podpora navazování místních partnerství i zpracování všech dostupných dat potřebných k plánování včetně ekonomických analýz dostupných zdrojů. Významnou aktivitou bylo zpracování expertních studií zaměřených na možnosti řešení potřeb uživatelů i poskytovatelů formulovaných v předchozím plánu i analýza systému řízení služeb poskytovaných příspěvkovými organizacemi města Brna. Výstupy z jednání 3 nových skupin byly shrnuty v informativních doporučujících zprávách.

Jak výstupy z jednání KS, stávajících 8 PS a 3 nových PS, tak analýzy a studie sloužily k jako podklad pro tvorbu komunitního a akčních plánů; expertní studie jsou navíc cenným argumentačním a informativním materiálem  pro všechny účastníky procesu KPSS a pro orgány města Brna.

Další důležitá aktivita směřovala k propojování plánování služeb a jejich financování v souladu s výstupy individuálních projektů Jihomoravského kraje i MPSV a k tvorbě nových pravidel a kritérií při poskytování dotací na sociální služby.

Neméně významnými aktivitami byly pak aktivity informační, průběžně seznamující veřejnost s výstupy procesu plánování i s problematikou sociálních služeb obecně. Součástí informačních aktivit byla konference představující 3.KP a Akční plán 2013 konkretizující hlavní záměry rozvoje služeb v Brně.

 

Tisková zpráva o ukončení realizace projektu je ke stažení ZDE

O aktivitách projektu průběžně informoval webový sociální portál města Brna www.socialnipece.brno.cz i webová stránka realizátora projektu www.domovypotrebnych.cz. Na brněnském sociálním portále lze nalézt odkazy na všechny významné dokumenty včetně zápisů z PS a informativních zpráv.