Statutární město Brno bylo zařazeno v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu do projektu EUROCITIES-NLAO, jehož cílem je výměna zkušeností  mezi městy v programu sociálního začleňování různým způsobem znevýhodněných skupin obyvatelstva za účelem dosažení jejich zaměstnanosti a rovné příležitosti na trhu práce (dále jen Projekt NLAO). Tento projekt využívá, při splnění podmínek vyplývajících ze Smlouvy o realizaci 2010, uzavření mezi městem Brnem a EUROCITIES ASBL,  finanční podporu Evropské unie.

Město Brno a nadační fond se dohodli na spolupráci při plnění úkolů k realizaci jednotlivých etap projektu EUROCITIES-NLAO:

  • Informační a komunikační aktivity

Nadační fond bude vyvíjet aktivity, aby se město Brno stalo informačním bodem aktivní inkluze, což zahrnuje:

–   vytvoření 2 ks informačních bulletinů v počtu 2 až 4 stran v českém jazyce obsahující překlad 1 až 2 stran z Informačního bulletinu EU a 1 až 2 strany vlastních článků vztahující se k problematice …LAO, a to v termínu do  31.12.2010;

–   vytvoření webového portálu obsahující LAO webové stránky v českém jazyce, např. překlad základních informací z EU webové stránky, novinky v oblasti LAO ve 14-ti denním nebo měsíčním intervalu, a to v termínu do 30.9.2010;

–   korektury překladů do českého jazyka včetně letáků o EUROCITIES-NLAO, a to  v termínu do 30.9.2010;

–   zajištění všeobecné propagační aktivity v oblasti LAO a  reprezentace na národních a evropských akcích včetně reprezentace LAO/EUROCITIES-NLAO na minimálně jedné celostátní akci;

–   vytvoření kontaktní databáze nositelů zájmů na národní úrovni;

–   poskytnutí informací a relevantních národních a místních aktivitách, včetně případných studií, zpráv a rozhovorů podle postupů poskytnutých EUROCITIES.

  • Reporty

–   účast na přípravném internetovém dotazníkovém šetření ke shromáždění dat týkajících se úrovně povědomí a porozumění strategii aktivní inkluze a jejímu zavádění mezi příslušnými městy;

–   vypracování zprávy o místních politikách aktivní inkluze v rozsahu 6 až 8 stran v anglickém jazyce. Zajištění publikace této zprávy na internetu a její rozšíření na různých akcích na národní a evropské úrovni. Návrh zprávy bude předán Městu v průběhu měsíce října 2010. V návaznosti na zpětnou vazbu poskytnutou EUROCITIES bude konečná verze odevzdána Městu v průběhu měsíce listopadu 2010;

–   vytvoření komentářů k jakýmkoliv relevantním výstupům na evropské úrovni vytvořené EUROCITIES.

  •  Organizace akcí na národní úrovni

–   zorganizování jedné akce pro nositele zájmů, do níž se zapojí minimálně 40 účastníků z alespoň 15 různých organizací. Akce bude zdokumentována ve Zprávě o akci, která bude předána Městu bez zbytečného odkladu od data jejího konání. Akce bude zorganizována v měsíci listopadu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

  • Aktivní příspěvek k akcím síťování na evropské úrovni:

–   účast na zahajovacím setkání spojeným se závěrečnou konferencí pilotního projektu NLAO;

–   účast na dvou síťovacích setkáních ke koordinaci dodání přehledových zpráv o krovní inkluzi a definování parametrů pro budoucí výzkum v roce 2011 za účasti supervizora, informačního a komunikačního manažera.

 

Město Brno na základě této smlouvy poskytlo nadačnímu fondu dotaci ve výši 500.000 Kčna předfinancování jednotlivých etap projektu NLAO. Projekt NLAO je financován z programu Inkluzivní města pro Evropu.